منو
  1. آخرین فایل ها
  2. پرفروشترین فایل ها
  3. پربازدیدترین فایل ها
معرفی رشته مهندسی مکانیک

معرفی رشته مهندسی مکانیک

تحقیق فلز کاری

تحقیق فلز کاری

مقدمه اي بر تكنولوژي ماشينكاري

مقدمه اي بر تكنولوژي ماشينكاري

جزوه حقوق جزای اختصاصی 1

جزوه حقوق جزای اختصاصی 1

گروه محصول -> -> مهندسی کامپیوتر

جزوه نظریه زبان ها و ماشین ها رشته مهندسی کامپیوترقیمت: ۴۵۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 119     کد محصول :3416      حجم فایل:1,87 MB      نوع فایل :zip  جزوه  نظریه زبان ها و ماشین ها رشته مهندسی کامپیوتر

توضیحات محصول : کتاب های خلاصه منابع  رشته مهندسی کامپیوترگرایش هوش مصنوعی برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد به همراه مجموعه تست با پاسخنامه تشریحی برای کنکوریها

توجه:در پاسخ گویی به سوالات کنکور علاوه بر بار علمی نیاز به یک مهارت خاص در تست زنی نیز می باشد در فروشگاه فایل پدیده سعی شده برای مطالب کتابهای خلاصه منابع تمام رشته ها این موضوع اجراگرد د. پس مطالب این کتابها طوری برنامه ریزی و تالیف شده که دانشجو هم مطالب کتاب را خوب یاد می گیرد وهم در تست زنی مهارت کافی پیدا می کند.

 

دانلود جزوه  نظریه زبان ها و ماشین ها رشته مهندسی کامپیوتر


فصل اول: نگاهی کلی به زبان ، گرامر و ماشین 
نظریه محاسبات، سرفصل هاي متنوعی از جمله نظریه ماشین ها، گرامرها و زبانهاي صوري، محاسبه پـذیري و پیچیـدگی را شـامل
می شود.
 این موضوعات در مجموع پایه نظري علوم کامپیوتر را تشکیل می دهند. در ایـن کتـاب ماشـین هـاي مختلـف را مطالعـه
کرده و نحوه ارتباط آنها با زبان ها و گرامرها را مورد بررسی قرار می دهیم.
 ایده هاي مطرح شده در این کتـاب، کـاربرد مسـتقیم و
مهمی در زبانهاي برنامه سازي و کامپایلرها دارد.
 
مجموعه ها 
مج اموعه زگروهی اعضاء است که ساختاري غیر از عضویت ندارند. می گوییم x متعلق به مجموعه S است و مـی نویسـیم Î Sx ،
بالعکس، عبارتxÏ s به این معناست که x متعلق به مجموعه S . نیست 
تذکر: مجموعه نمیتواند داراي عضو تکراري باشد و ترتیب قرار گرفتن اعضاي مجموعه مهم نم . یباشد 
عملگرهاي مجموعه 
عملگرهاي معمول بر روي مجموعه ها شامل اجتماع )(U ، اشتراك )(I ، تفاضل(-) است که به صورت زیر تعریف می شوند: 
andAx|x{BA }Bx
}BxorAx|x{BA
Î= Î
= Î Î
I
U
 
- = Î andAx|x{BA Ï }Bx
عملگر مکمل 
مکمل مجموعه Sبصورت s نشان داده شده و شامل تمام عناصر غیر موجود در S . است }:,{ ÏÎ= SxUxxS
که U ، همان مجموعه جهانی است که شامل تمام اعضاء ممکنه می باشد. 
, U = I BABA , I = U BABA A= A است برقرار : مقابل روابط
مجموع ه تهی 
مجموعه تهی(پوچ)، مجموعه اي است که هیچ عضوي نداشته و با f نمایش داده می شود. 
 , A Ç f = f , =fÈf U , f = U È f = AA است برقرار : مقابل روابط
مجموعه متناهی و نامتناهی 
یک مجموعه اگر حاوي تعداد متناهی از اجزاء باشد، مجموع ه متناهی و در غیر اینصورت مجموعه نامتناهی نامیده می شـود
انـدازه
یک مجموعه متناهی برابر با تعداد اعضاء موجود در آن است و بصورت S نمایش داده می شود. 

سه مفهوم اساسی 
در درس نظریه زبانها و ماشین ها، سه مفهوم زیر بررسی می شوند: 
زبان زبان، مجموعه اي از رشته ها روي یک الفبا می باشد. 
گرامر گرامر، ابزاري براي تولید زبان می باشد. 
ماشین 
ماشین(اتوماتا)، ابزاري براي پذیرش زبان می باشند. توسط ماشین می توان تشخیص داد که آیا یـک رشـته مربـوط بـه زبـان
هست یا نه. مجموعه مهندسی کامپیوتر 
 
تعریف می شود. هر رشته در زبان، جمله اي از زبان خوانده می شـود. مـی * یک زبان در اغلب موارد بعنوان زیر مجموعه اي از å
توان هر مجموعه اي از رشته هاي روي یک الفباي å را یک زبان تلقی کرد. 
چند تعریف بر روي رشته ها در زیر آورده شده است: 
 -1 طول : طول رشته برابر تعداد سمبل هاي موجود در رشته است. (طول رشته wبا w نشان داده می شود.) 
 -2 الحاق: الحاق دو رشته v,w، یعنی(wv) رشته اي است که با اتصال سمبل هاي v به گوشه سمت راست w بدسـت
می آید. 
 -3 معکوس : معکوس رشته با نوشتن سمبل ها در جهت عکس بدست می آید. 
 -4 زیر رشته : هر دنباله متوالی از سمبل ها در w، زیر رشته w خوانده می شوند. 
 -5 پیشوند و پسوند : اگر w=vu ، آنگاه زیر رشته v پیشوند و زیر رشته u ، پسوند رشته w خوانده می شوند. 
مجموعه تست 
 -1 کدام گزاره صحیح است؟ 
1) شرایط لازم و کافی براي منظم نبودن یک زبان وجود دارند ولی هنوز کشف نشده اند. 
2) هیچ شرط لازم و کافی براي منظم نبودن یک زبان وجود ندارد. 
3) لمpumping یک شرط لازم براي نبودن یک زبان ارائه می دهد. 
 4) لم pumpingیک شرط کافی براي منظم نبودن یک زبان ارائه می دهد. 
6 کدام گزاره نادرست است؟ 
1) اشتراك دو زبان منظم روي یک مجموعه الفباي مشخص، حتما منظم است. 
2) هر زبان نامنظم، زیر مجموعه یک زبان منظم است. 
3) هر زبان ناتهی، حتما شامل یک زبان ناتهی و منظم است. 
4) اجتماع تعداد دلخواهی از زبان هاي منظم، حتما منظم است. 
کدام یک از گزینه هاي زیر نادرست است؟ 
U LL 21 نیز نامنظم خواهد بود. 
L2 زبانهاي نامنظم باشند، آنگاه
L1 و
1 ) اگر
} 2
L2 زبانهاي منظم باشند، آنگاه
L1 و
2 ) اگر
R
Î= 1 نیز منظم خواهد بود. 
andLw|w{L Î Lw
3 ) الگوریتمی وجود دارد که می تواند تعیین کند که آیا یک زبان نوع سوم (منظم) نامتناهی است یا خیر. 
4 ) الگوریتمی وجود دارد که می تواند تعیین کند که آیا یک زبان نوع سوم (منظم) تهی است یا خیر. 
1 در گرامر مستقل از متن G هیچ سمبل غیر پایانی A وجود ندارد به طوري که UAVA
+

است؟
Þ . کدام گزینـه صـحیح
 
1 ) زبان معادل آن منظم نیست 2) یک زبان منظم را معرفی می کند. 
3 ) زبان معادل آن بی پایان و نامنظم است. 4) زبان معادل آن بی پایان ولی منظم است.

 

نوع فایل:PDF

  سایز:1.86mb

 تعداد صفحه:119

قیمت:45000 ریال

 

برای خرید دیگر منابع رشته ها به فروشگاه فایل پدیده لینک پایین مراجعه نمایید.  

http://yourpadideh.forushgahfile.com

  http://stufile.ir/profile/٤٣٩    • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
  • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش تخلف

برچسب ها:جزوه--  نظریه-  ماشین-  -رشته-مهندسی-کامپیوتر  
محصولات مرتبط
کاربرد سيستمهای خبره و هوش مصنوعی برای تصميم گيری

کاربرد سيستمهای خبره و هوش مصنوعی برای تصميم گيری

قیمت: 3,500 ريال کد فایل:17053
کاربرد سيستمهای خبره و هوش مصنوعی برای تصميم...
آشنایی با سیستم عامل اندروید

آشنایی با سیستم عامل اندروید

قیمت: 3,500 ريال کد فایل:17050
پاورپوینت کم نظیر و کاربردی در باره آشنایی با سیستم عامل...
جزوه  نظریه زبان ها و ماشین ها رشته مهندسی کامپیوتر

جزوه نظریه زبان ها و ماشین ها رشته مهندسی کامپیوتر

قیمت: 45,000 ريال کد فایل:16934
  جزوه  نظریه زبان ها و ماشین ها رشته مهندسی کامپیوتر توضیحات محصول : کتاب های خلاصه منابع  رشته مهندسی کامپیوترگرایش هوش مصنوعی برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد به همراه مجموعه تست با پاسخنامه تشریحی برای کنکوریها توجه:در پاسخ گویی به سوالات کنکور علاوه بر بار علمی نیاز به یک مهارت خاص در تست زنی نیز می باشد در فروشگاه فایل پدیده سعی شده برای مطالب کتابهای خلاصه منابع تمام رشته ها این موضوع اجراگرد د. پس مطالب این کتابها...
جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر

جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر

قیمت: 45,000 ريال کد فایل:16933
جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر توضیحات محصول : کتاب های خلاصه منابع  رشته مهندسی کامپیوترگرایش هوش مصنوعی برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد به همراه مجموعه تست با پاسخنامه تشریحی برای کنکوریها توجه:در پاسخ گویی به سوالات کنکور علاوه بر بار علمی نیاز به یک مهارت خاص در تست زنی نیز می باشد در فروشگاه فایل پدیده سعی شده برای مطالب کتابهای خلاصه منابع تمام رشته ها این موضوع اجراگرد د. پس مطالب این کتابها طوری برنامه ریزی و...
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

  • 1
  • 2